בכנות

בכנות מגרש להשכרה
גודל: כ 30 דונם
כללי: מגרש מסודר ומגודר כולל חשמל ומים.
לאחסנה פתוחה.

מיידי